Ons aanbod

Type 9 - lager

Visie type 9

Type 9

Wie? Voor leerlingen met een diagnose autisme zonder verstandelijke beperking waarbij de onderwijsbehoeften in die mate zijn dat type 9 onderwijs nodig is.

 

Visie

Op onze school vertrekken wij van één basisvisie: het recht op aangepast onderwijs voor elk kind.

Binnen onze aanpak streven wij er naar onze leerlingen te leren zo zelfstandig mogelijk in onze huidige maatschappij te functioneren. Met deze intentie voor ogen worden op onze school de doelen geselecteerd.

Wij bieden onderwijs aan op maat van elk kind. We streven bij elke leerling een zo hoog mogelijk functioneringsniveau na.

Om onze leerlingen te ondersteunen in de moeilijkheden die wij zelf vaststellen of die ons gesignaleerd worden (vanuit ouders, CLB, gespecialiseerde centra, …) vertrekken wij vanuit de persoonlijkheid en de mogelijkheden die bij elke individuele leerling intrinsiek aanwezig zijn. Kinderen met ASS laten zich kenmerken door hun eigen manier van denken en zijn. We willen een autismevriendelijke omgeving creëren waarin de leerlingen zich veilig voelen, zichzelf mogen zijn en zich ten volle kunnen ontwikkelen. Het is een voorwaarde om tot werken te kunnen komen. Door het klasklimaat en de onderwijsstijl aan te passen, worden de leercapaciteiten ten volle benut en krijgen sterktes en talenten de plaats die ze verdienen. En willen we leerlingen helpen groeien tot optimaal functionerende individuen binnen een aangepaste leefwereld.  

Binnen ons aanbod kiezen wij er dan ook bewust voor om bepaalde methodieken en organisatievormen aan te passen aan hun specifieke en individuele hulpvragen. Onze aanpak is gericht op ontwikkelingsaspecten (sociale interactie, communicatie en verbeelding) die voor onze leerlingen op een aparte manier verlopen. We willen onze leerlingen bewust maken van hun « eigen ik » en doen dit door hen succeservaringen op te laten doen, hen te leren praten over zichzelf, probleemoplossend te leren denken en hun eigen (on)mogelijkheden te leren inschatten. Daarnaast zijn het aanleren van een werkhouding en van leervaardigheden belangrijke aspecten.

We willen deze kinderen een passend onderwijsaanbod geven, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen vanuit hun ASS.
Wij doen dit door ons te baseren op de AutismeCentraalMethodiek. Vanuit hun 6 kernbegrippen trachten we een autismevriendelijke afdeling te creëren.

 

Aanbod

Binnen type 9 hebben wij zes specifieke auti-klassen. Deze klassen zijn ingedeeld op basis van o.a. leeftijd, niveau, ... Deze klassen zijn aangepast aan de speciale noden van kinderen met autisme. Binnen deze klassen achten wij een maximum van 8 leerlingen wenselijk. Er wordt vertrokken van een individu-gericht onderwijsproces. Binnen deze klas wordt meer aandacht besteed aan individualisatie, structuur, visualisatie, (non)verbale communicatie,… De doelstelling is de omgeving zo te verhelderen, te verduidelijken, te vereenvoudigen, te concretiseren en voorspelbaar te maken dat het leerproces van de leerling optimale kansen krijgt. Meer specifieke inhouden binnen de klas zijn: leren leren, sociale vorming, werken rond vrije tijd en zelfredzaamheid. Er is een intensief contact met ouders (heen-en-weer schriftje, mogelijkheid van aanwezigheid van ouders op klassenraden, e-mail, …).

Voor meer informatie kan u terecht bij de orthopedagoog:
Dorien Peeters: dorien.peeters@bubaodewissel.be of 03 897 95 85