Onze school

Opvoedingsproject

Opvoedingsproject "De Wissel"

wis-sel, de (m.) en het, wis-sels; wis-sel-tje

               ~ Lat. vicis (2e nv.) (wisseling)

   I (de (m.);-s; -tje), wisseling, overgang, verandering.

   II (de (m.) & het; g.mv.), met een hefboom beweegbare inrichting die gelegenheid                                        

   geeft aan spoortreinen of enkele spoorwagens van het ene spoor op het andere                                                                                                                                

   over te gaan, van spoor te wisselen.

   III (de (m.)), school voor buitengewoon basisonderwijs gelegen in de gemeente

   Puurs-Sint-Amands; deel van het SJABI (Sint-Jan Berchmansinstituut).

 

De naam “De Wissel” verwijst naar de grote stap die leerlingen maken wanneer zij onze school binnenkomen. Zelfs wanneer het moeilijk gaat, weten wij dat geen enkel spoor dood loopt. In het belang van het welbevinden van elk kind wordt er gezocht naar mogelijkheden om de trein (terug) op gang te trekken.

Via een aanbod op maat wil het ganse schoolteam (directie, schoolbestuur, orthopedagoog, leerkrachten, logopedisten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters e.a.) het kind in zichzelf laten geloven. Onze aanpak is hierbij gericht op de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Wij zetten onze deuren open voor alle kinderen, ongeacht hun huidskleur, taal, geloofsovertuiging of sociale achtergrond.

 

Samen met de ouders, CLB en andere betrokken partijen, stippelen wij voor elke leerling een persoonlijk traject uit.

 

Onze school staat open voor integratie en samenwerking met het gewoon onderwijs via de ondersteuningsnetwerken. Bovendien maken wij deel uit van de scholengemeenschap Puurs-Sint-Amands (PuSam)

Onze belangrijkste betrachting is dat kinderen in onze school gelukkig zijn en dat ze elk op hun eigen manier hun weg maken in de maatschappij.

Onze school voor buitengewoon basisonderwijs biedt drie onderwijsvormen aan:

  • Type Basisaanbod : Dit type is voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuter-  of lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs
  • Type 2 staat voor leerlingen met beperkte mentale mogelijkheden.
  • Type 9 staat voor kinderen met een normale begaafdheid en autismespectrumstoornis.

Ook binnen ons type 2 wordt er ook bijzondere aandacht geschonken aan leerlingen met autisme, zij krijgen een begeleiding op maat afhankelijk van hun individuele noden.

Het pedagogische project van onze school is ingebed enerzijds in het project van de Katholieke dialoogschool en anderzijds in dat van het Sint-Jan Berchmansinstituut Puurs-Sint-Amands. We vertrekken hierbij vanuit een Christelijk geïnspireerde basishouding.